TOPVET VIR-KILL+ 400ml

Kód: 1492
5 hodnocení
Značka: TOPVET
150 Kč –7 %
TOPVET VIR-KILL+ 400ml
150 Kč –7 % 139 Kč 114,88 Kč bez DPH
Skladem

Alkoholový dezinfekční roztok.

Detailní informace

Detailní popis produktu

VIR-KILL+
Alkoholový dezinfekční roztok - 400 ml

Biocidní přípravek osobní hygieny (typ 1) – hygienická dezinfekce rukou
Cílový organismus: bakterie, plísně viry

Nebezpečí:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu

Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně. Neoplachujte. Projeví-li se zdravotní potíže (přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o použitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci.

Skladování: v originálním obalu, při teplotě -10° C/+25° C. Skladovatelnost 30 měsíců.

Doprava: Přípravek je v režimu ARD (silniční přeprava nebezpečných věcí).

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce
Indikace: Desinfekce
objem: 400 ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: